Timelønnet undervisning samt Cirkulære om Censorvederlag

17-01-2001
Gældende

Cirkulæret har virkning fra 1. januar 2001 og træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 17. september 1998 om timelønnet undervisning.Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere cirkulære er, at der er sket en generel forhøjelse af timelønssatserne. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at der med udgangen af år 2000 ikke længere kan dispenseres fra reglen om, at ledige fuldtidsforsikrede undervisningsassistenter, der ansættes efter cirkulære om timelønnet undervisning skal indsende en frigørelsesattest til a-kassen inden 10 hverdage fra ansættelsestidspunktet for at blive berettigede til at modtage supplerende dagpenge. Ansættelsesmyndighederne bedes således i forbindelse med imødekommelse af anmodninger om udstedelse af frigørelsesattest fremsende denne så betids, at den ansatte får mulighed for at overholde 10-dages fristen.


Bemærkninger

Finansministeriet har i Hjemmelsbrev_221105.pdf af 22. november 2005, meddelt, at der i tillæg til cirkulæret nu er adgang til at yde lønkompensation til medarbejdere, som modtager plejevederlag efter § 104 i lov om social service i forbindelse med pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.


Download cirkulære som PDF