Regler, aftaler og cirkulærer

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.
  1. Du kan under Love og bekendtgørelser om tjenestemænd og Love og bekendtgørelser for ministre finde Finansministeriets lovgivning på henholdsvis tjenestemandsområdet og vedrørende ministre, samt finde lovforslag, der er sendt i høring eller fremsat.

  2. Under Overenskomster og organisationsaftaler mv. kan du finde overenskomster og aftaler mv., som Finansministeriet er part i, herunder bl.a. hovedaftaler, fællesoverenskomster, organisationsaftaler, overenskomster og lønaftaler.

  3. Under Andre aftaler og regler finder du generelle aftaler om fx arbejdstid, ferie, barsel og kompetenceudvikling.

  4. Brug Cirkulærer - kronologiske oversigt , hvis du kender årstallet for udgivelsen af et bestemt cirkulære. Oversigten rummer både gældende og historiske cirkulærer. Vær derfor opmærksom på, om cirkulæret er gældende.