Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK)

04-07-2013
Historisk

Finansministeriet og HK/Stat har indgået organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) i staten.


De væsentligste ændringer i forhold til det tidligere cirkulære/den tidligere organisationsaftale er:

  1. Det er præciseret i cirkulæreteksten til § 3, at løngruppeskift kan indgå i de lokale lønforhandlinger
  2. Timelønnede studerende optjener fra 1. januar 2014 12½ procent feriegodtgørelse af lønnen efter ferielovens § 24 i stedet for ferie med løn.
  3. Studerende på MVU-uddannelser, der beskæftiges som kontorfunktionærer, omfattes af lønbestemmelserne for studerende.
  4. Det hidtidige bilag 2 er udgået.
  5. Sammenhængen mellem kompetenceudvikling og den lokale løndannelse præciseres i bilag 2 (tidligere bilag 3).
  6. Dækningsområdet i bilag 1 er justeret i overensstemmelse med protokollat af 28. februar 2012 om dækning på folkekirkens område.
  7. Protokollat vedrørende kontorfunktionærer i Skat er optaget som nyt bilag 4.

Ændringerne har virkning fra 1. april 2013 medmindre andet fremgår.


Download cirkulære som PDF